Zásady ochrany osobných údajov

 • Ceníme si súkromie všetkých osôb a rešpektujeme ich právo na ochranu osobných údajov. Osobné údaje spracovávame v elektronickej a listinnej forme. Prevádzkovateľ postupuje pri spracovávaní osobných údajov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len ako „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon o ochrane osobných údajov“).
 • Tieto zásady vydáva správca preto, aby ste boli dostatočne informovaní o tom, aké vaše osobné údaje správca spracováva, za akým účelom a po akú dobu. Tiež vás chceme dostatočne informovať o tom, kto bude mať k vašim osobným údajom prístup a aké máte práva.

 

SRÁVCA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • Správcom osobných údajov je spoločnosť Alfa akadémia s.r.o., so sídlom Budovateľská 1437/8, 069 01 Snina, IČO: 51 887 517, zapísaná v Obchodnom registri Okresného Súdu Prešov, odd. Sro., vl. č.: 36885/P (ďalej tiež ako „správca“ prípadne „prevádzkovateľ“).
 • Kontaktné údaje pre záležitosti týkajúce sa ochrany osobných údajov:

 

PLANAVSKY @ PARTNERS s.r.o.                   [email protected]

 • mája 52/18, 014 01 Bytča +421 41 2020 007

 

ZABEZPEČENIE STRÁNKY A DOKUMENTOV V LISTINNEJ FORME

 • Na zabezpečenie webstránky, využívame webstránky so šifrovaným pripojením SSL, a to pri akomkoľvek pripojení užívateľa a prenose akýchkoľvek údajov, pričom týmto v súlade s modernými technickými štandardmi zabezpečujeme znemožnenie prístupu tretích osôb k prenášaným údajom počas ich prenosu na internete a pozmeňovanie takýchto údajov tretími osobami. Dokumenty v listinnej forme máme uložené na obzvlášť bezpečnejšom mieste ako iné dokumenty, aby k ním mali prístup len oprávnené osoby.

 

ÚČEL A PRÁVNY DÔVOD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

 • Ako prevádzkovateľ spracovávame len také osobné údaje, ktoré nevyhnutne potrebujeme na plnenie zákonných povinností a zmluvných záväzkov. V inom prípade s osobnými údajmi pracujeme len na základe oprávneného záujmu, prípadne Vášho súhlasu.
 • Osobné údaje spracovávame po dobu platnosti právneho základu pre ich spracovanie, prípadne po nevyhnutne dlhú dobu na účely plnenia zákonných povinností vyplývajúcich z právnych predpisov a po jej skončení s nimi bude naložené podľa platnej právnej úpravy.
 • Užívateľ môže pri svojej návšteve webových stránok kontaktovať správcu a poskytnúť mu svoje osobné údaje za účelom spätného kontaktovania. Právnym základom spracúvania údajov poskytnutých užívateľom je v takomto prípade oprávnený záujem kontaktovať užívateľa a poskytnúť mu prípadné odpovede alebo poradenstvo na základe jeho podnetu.
 • Prostredníctvom webových stránok, prípadne tiež iným spôsobom, je možný taktiež kontakt za účelom záujmu o informácie, prípadne o spoluprácu. Na to, aby mohlo dôjsť k spracovaniu informácii za účelom dosiahnutia účelu kontaktu, je potrebný súhlas so spracovaním údajov. Bez udelenia takéhoto súhlasu by bohužiaľ nebolo možné Vami zaslanú požiadavku riadne vyhodnotiť a na túto adekvátne reagovať.

 

COOKIES

 • Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú zapísané do vášho elektronického zariadenia pri návšteve webovej stránky, ktoré zabezpečujú sledovanie aktivity užívateľa. Právnym základom spracúvania cookies je Váš súhlas.
 • V prípade odmietnutia súhlasu (odmietnutia cookies vo webovom prehliadači) prevádzkovateľ nemôže garantovať úplnú funkčnosť webových stránok. Svojím súhlasom užívateľ zároveň povoľuje, aby prevádzkovateľ súbory cookies využil na vlastné evidenčné alebo štatistické účely, a na účely cielenej reklamy partnerov, s ktorými má uzatvorené osobitné dohody o zobrazovaní reklamy na webstránkach.
 • Druhy cookies. Súbory cookies, ktoré na webovej stránke používame, možno rozdeliť podľa niekoľkých skupín.

 

Z časového hľadiska na:

 

Krátkodobé, ktoré sú zmazané ihneď po ukončení návštevy webovej stránky,

 

Dlhodobé, ktoré vo Vašom prehliadači či zariadení zostávajú po určitý čas alebo kým ich ručne neodstránite.

 

Z funkčného hľadiska na:

 

Esenciálne sú technické a funkčné cookies, ktoré sú dôležité pre základnú funkčnosť webovej stránky. Bez týchto cookies by ste sa nevedeli prihlásiť do Vášho konta.

 

Analytické, ktoré nám pomáhajú zvýšiť používateľské pohodlie webovej stránky tým, že pochopíme, ako stránku používate.

 

Remarketingové, ktoré využívame na personalizáciu obsahu reklám a ich správne zacielenie.

 • Obmedzenie súborov cookies. Nastavenie použitia súborov cookies je súčasťou Vami využívaného internetového prehliadača, pričom väčšina prehliadačov cookies vo svojom východiskovom nastavení automaticky prijíma. Súbory cookies možno prostredníctvom vášho prehliadača úplne odmietnuť alebo len obmedziť na Vami vybrané typy. Týmto však obmedzíte aj fungovanie webovej stránky a nebudete mať možnosť využívať nami ponúkané funkcie v plnom rozsahu, a to vrátane prihlásenia sa do Vášho konta.

 

Prehliadače umožňuje používať aj anonymný režim, pri ktorom je obmedzené množstvo cookies, lepšie ich anonymizuje a neukladá históriu navštívených webových stránok.

 

Každý webový prehliadač umožňuje nastavenie súbor cookies podľa svojich preferencií a nájdete to v týchto vybraných prehliadačoch v odkazoch dole:

 

Chrome

 

Firefox

 

Opera.

 

ROZSAH SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • Rozsah spracúvaných osobných údajov vyplýva predovšetkým z charakteru a dôvodu, na základe ktorého dochádza k ich spracovaniu spoločnosťou.
 • Osobné údaje sú spracúvané podľa účelu ich využitia a v rozsahu, v akom nám boli poskytnuté (tj. najmä meno, priezvisko, názov firmy, vek, adresa trvalého pobytu, prípadne adresa miesta podnikania, dátum narodenia, zamestnanie, telefónne číslo, e-mail a iné), pričom rozsah spracúvaných osobných údajov vyplýva predovšetkým z dôvodu, na základe ktorého dochádza k ich spracovaniu. Správnosť osobných údajov nie je ničím garantovaná, keď vychádzame z údajov zaslaných alebo vyjadrených ich poskytovateľom.

 

DOBA SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • Osobné údaje budú spracovávané po dobu platnosti právneho základu pre ich spracovanie, prípadne po nevyhnutne dlhú dobu na účely plnenia zákonných povinností vyplývajúcich z právnych predpisov a po jej skončení s nimi bude naložené podľa platnej právnej úpravy.

 

PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • Prevádzkovateľ môže sprístupniť osobné údaje dotknutých osôb tretím osobám iba v prípadoch, keď mu to bude ukladať alebo umožňovať zákon alebo so súhlasom dotknutej osoby. Prevádzkovateľ sprístupňuje osobné údaje len v obvyklom rozsahu spracovateľom či iným príjemcom.
 • Tretími stranami možno rozumieť poskytovateľov účtovných služieb, poskytovateľov IT služieb, poskytovateľov služieb spojených so zasielaním newslettrov, spoločnostiam poskytujúcim služby cookies, poskytovateľ služieb na tracking návštevnosti ako aj osoby poverené prevádzkovateľom na spracovávanie osobných údajov za účelom poskytovania služieb spojených s marketingom.

 

ODOVZDANIE ÚDAJOV MIMO EÚ

 • Pri odovzdaní Vašich osobných údajov môžu byť v niektorých prípadoch odovzdané aj do tretích krajín, ktoré nie sú súčasťou Európskej únie. Jednou krajinou je USA v súvislosti s používaním platforiem Google, Instagram a Facebook. Druhou krajinou je Austrália v súvislosti s používaním služby na tracking návštevnosti.

 

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

 • Pri spracovaní osobných údajov máme práva a povinnosti, ktoré musíme dodržiavať a taktiež aj vy máte svoje určité práva, ktoré môžete uplatniť. Všetky tieto práva môžete žiadosti alebo sťažnosti na základe kontaktných údajov uvedených v časti „SPRÁVCA OSOBNÝCH ÚDAJOV“.

 

Medzi tieto práva patrí:

 

 

Právo na opravu. Ak zistíte, že Vaše osobné údaje sú spracúvane nesprávne, alebo neúplne, máte právo, aby sme bez zbytočného odkladu opravili na Vašu žiadosť nepresné osobné údaje a doplnili chýbajúce údaje.

 

 

Právo na prístup znamená, že dotknutá osoba má právo od prevádzkovateľa získať informácie o tom, či spracováva jeho osobné údaje, a pokiaľ áno, o aké údaje sa jedná a akým spôsobom sú spracovávané.

 

 

Právo na obmedzenie spracovania. Dotknutá osoba má právo, aby prevádzkovateľ v určitých prípadoch obmedzil spracovanie jej osobných údajov z dôvodu, že napríklad popiera presnosť osobných údajov, alebo osobné údaje sú spracúvane nezákonne.

 

 

Právo na výmaz predstavuje inými slovami vyjadrenú povinnosť prevádzkovateľa zlikvidovať osobné údaje, ktoré o dotknutej osobe spracováva, pokiaľ sú splnené určité podmienky a dotknutá osoba o to požiada. Právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov sa neuplatní v prípade spracovávania osobných údajov z dôvodu plnenia zmluvy, alebo iného oprávneného záujmu, nie na základe súhlasu so spracovaním.

 

 

Právo na prenositeľnosť údajov. Máte právo od nás získať všetky Vami poskytnuté osobné údaje, ktoré spracovávame na základe Vášho súhlasu. Osobné údaje Vám poskytneme v elektronickom formáte. Tieto údaje môžete následne odovzdať inému správcovi, alebo pokiaľ je to technicky možné, žiadať, aby si ich správcovia odovzdali medzi sebou. Údaje Vám v tomto formáte radi poskytneme, stačí nás kontaktovať.

 

 

Právo vzniesť námietku proti spracovaniu. Môžete namietať spracovanie osobných údajov, ku ktorému dochádza na základe nášho oprávneného záujmu. Ak ide o spracovanie na marketingové účely, osobné údaje prestaneme spracovávať bez zbytočného odkladu. V ostatných prípadoch takto učiníme podľa posúdenia okolností konkrétneho prípadu.

 

 

Právo podať sťažnosť. V prípade, že budete akokoľvek nespokojní so spracovaním svojich osobných údajov môžete podať sťažnosť priamo nám na adrese PLANAVSKY @ PARTNERS s.r.o., 1. mája 52/18, 014 01 Bytča, na
e-mail [email protected], telefonicky na +421 911 748 007 alebo sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

 • Viac informácií o právach klienta je k dispozícii na internetových stránkach Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. (https://dataprotection.gov.sk/uoou/).

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 • Tieto Zásady ochrany osobných údajov sú platné a účinné k 01.07.2023.
 • Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracovávania osobných údajov v našej spoločnosti.