€297,00 EUR

Článok I

Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z uzatvorenia zmluvy na diaľku medzi objednávateľom a poskytovateľom, predmetom ktorej je poskytovanie služieb v oblasti mentoringu.
Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy špecifikovanej v čl. 1 ods. 1 týchto obchodných podmienok.
Predmetom týchto obchodných podmienok je vymedzenie práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich zo zmluvy a poskytnutie informácií v súlade s § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a iných relevantných právnych predpisov.
Tieto obchodné podmienky sú vypracované v súlade so:
zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších právnych predpisov,
zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
zákonom č. 22/2003 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov
zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v znení neskorších právnych predpisov a s inými relevantnými právnymi predpismi.


Tieto obchodné podmienky sú zobrazené na internetovej stránke davidhanc.sk a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.
Objednávateľ zaslaním objednávky potvrdzuje, že sa s obchodnými podmienkami dôkladne oboznámil a ich obsahu porozumel.
Zmluvné strany sa môžu ešte pred uzatvorením zmluvy dohodnúť na zmene týchto obchodných podmienok, čím je zaručená rovnosť zmluvných strán.


Článok II

Vymedzenie pojmov

Poskytovateľom je prevádzkovateľ internetovej stránky davidhanc.sk:

Obchodné meno: Alfa akadémia, s.r.o.

Sídlo: Budovateľská 1437/8, 069 01 Snina

IČO: 51887517

DIČ: 2120829139

IČ DPH: SK2120829139

email: [email protected]

tel.: 0944 66 51 33

Objednávateľom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva služby, a to buď ako spotrebiteľ alebo podnikateľ.
Objednávateľom spotrebiteľom je v zmysle § 2 písm. a) zák. č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane spotrebiteľa) fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
Spotrebiteľskou zmluvou je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom.
Zmluvou uzatvorenou na diaľku je zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a uzatvorená výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu.
Elektronickým obsahom nedodávaným na hmotnom nosiči sa rozumejú video kurzy sprístupnené objednávateľovi po určitú dobu po zaplatení ceny (ďalej len „kurz“).
Právne vzťahy medzi poskytovateľom a objednávateľom spotrebiteľom výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obč. zák.“), zákona o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, ako aj inými súvisiacimi predpismi.
Objednávateľom podnikateľom je v zmysle § 2 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obch. zák.“):
osoba zapísaná v obchodnom registri ,
osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.
Orgánom dozoru je:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Košický kraj

Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1
odbor výkonu dozoru
tel. č.: 055/6220 781
fax č.: 055/6224547

 

Článok III

Uzatvorenie zmluvy

Záujemca si zvolí príslušný kurz vyplnením dotazníka, ktorý je zverejnený na webovom sídle poskytovateľa a kliknutím na ,,Odoslať“. Odoslaním dotazníka, záujemca súhlasí s obsahom týchto obchodných podmienok ako aj s podmienkami ochrany osobných údajov.  

Bezprostredne po prijatí vyplneného dotazníka, poskytovateľ spracuje osobitnú cenovú ponuku na objednanú službu, ktorú pošle záujemcovi. Potvrdením cenovej ponuky objednávateľom sa považuje zmluva za uzatvorenú.

Potvrdením cenovej ponuky objednávateľ potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu za objednanú službu. Takto uzatvorená zmluva je záväzná, meniť alebo zrušiť ju možno len na základe dohody oboch zmluvných strán alebo zo zákonných dôvodov.
Zmluva je poskytovateľom archivovaná po dobu najmenej piatich rokov za účelom jej úspešného splnenia a plnenia si povinnosti vyplývajúcich z osobitných právnych predpisov.Článok IV

Cena a platobné podmienky

Ceny jednotlivých služieb budú záujemcovi vyčíslené individuálne na základe jeho požiadaviek a zvoleného kurzu, resp. služby. Ceny sú uvádzané s DPH, nakoľko poskytovateľ je jej platcom.


Dokladom o poskytnutí elektronického obsahu, resp. poskytnutí služby je faktúra, ktorá je zaslaná objednávateľovi e-mailom.


Objednávateľ je povinný zaplatiť dohodnutú cenu v lehote do 3 dní odo dňa doručenia potvrdenia o uzatvorení zmluvy. Pokiaľ cena nie je najneskôr v lehote do 5 dní odo dňa doručenia potvrdenia o uzatvorení zmluvy pripísaná na bankový účet poskytovateľa, má sa za to, že zmluvné strany od zmluvy odstúpili a táto sa od počiatku ruší.

Objednávateľ zaplatí dohodnutú cenu vopred bankovým prevodom. Cena sa považuje za zaplatenú okamihom pripísania na bankový účet poskytovateľa.

 

Článok V

Dodacie podmienky

Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi požadovaný kurz, príp. objednané služby vo vopred dohodnutom termíne.  Zvolený kurz môže byť poskytnutý po predchádzajúcej dohode formou osobného stretnutia alebo online.

Článok VI

Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy objednávateľom, ktorým je spotrebiteľ, sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov.
Spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku do 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy o poskytovaní služby.


Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je

a, poskytovanie služby, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy,

b, poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

a v iných prípadoch ustanovených zákonom.


Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u poskytovateľa v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy.
Právny úkon smerujúci k odstúpeniu od zmluvy je možné zaslať v listinnej forme na adresu:
Alfa akadémia, s.r.o.

Budovateľská 1437/8, 069 01 Snina

alebo mailom na [email protected].

Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané poskytovateľovi najneskôr v posledný deň uvedenej lehoty.
Poskytovateľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dodanie a iných nákladov a poplatkov. Poskytovateľ je povinný vrátiť spotrebiteľovi uvedené platby rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s poskytovateľom na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.
Odstúpenie od zmluvy kupujúcim podnikateľom sa spravuje príslušnými ustanovenia Obch. zák.

 

Článok VII

Riešenie sporov

Právne vzťahy, ktoré vzniknú medzi zmluvnými stranami v súvislosti s používaním internetovej stránky a uzatvorením zmluvného vzťahu sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
Účastníci tohto právneho vzťahu sa dohodli, že v prípade vzniku sporu je daná právomoc súdom Slovenskej republiky.


V prípade vzniku sporu medzi poskytovateľom a objednávateľom, ktorý je spotrebiteľom, je spotrebiteľ oprávnený obrátiť sa na poskytovateľa so žiadosťou o nápravu, ak nie je spotrebiteľ spokojný so spôsobom vybavenia reklamácie alebo ak sa domnieva, že poskytovateľ porušil jeho práva. Žiadosť o nápravu je možné zaslať elektronickou poštou na e-mail [email protected] alebo poštou na adresu poskytovateľa. Pokiaľ poskytovateľ na žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu niektorému zo subjektov alternatívneho riešenia sporov.


Podmienky alternatívneho riešenia sporu upravuje zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov.
Spotrebiteľ môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu na príslušný subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorým je právnická osoba zapísaná v zozname vedenom Ministerstvom vnútra SR, medzi ktoré patrí napríklad aj Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk).


Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenie sporov RSO, prevádzkovanou EÚ. Sťažnosť možno podať vyplnením online formulára na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Právo voľby spomedzi subjektov alternatívneho riešenia sporov má spotrebiteľ.


Riešenia sporov niektorým zo subjektov alternatívneho riešenia sporov sa môže domáhať len spotrebiteľ. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh odmietnuť v zákonom stanovených prípadoch, napríklad ak vyčíslená hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur alebo ak podá spotrebiteľ návrh po uplynutí jedného roka odo dňa doručenia zamietavej odpovede poskytovateľa alebo márneho uplynutia 30 dňovej lehoty na vyjadrenie k žiadosti.


Alternatívne riešenie sporov je v zásade bezplatné. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže od spotrebiteľa žiadať poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 eur.
Subjekt alternatívneho riešenia sporov postupuje pri alternatívnom riešení sporu tak, aby bol spor čo najrýchlejšie vyriešený, predchádza zbytočným prieťahom, koná hospodárne a bez zbytočného a neprimeraného zaťažovania strán sporu a iných osôb; ak je to možné, pri komunikácii využíva najmä telefonický kontakt a elektronické prostriedky.


Subjekt alternatívneho riešenia sporov ukončí alternatívne riešenie sporu do 90 dní odo dňa jeho začatia. V osobitne zložitých prípadoch môže subjekt alternatívneho riešenia sporov lehotu podľa prvej vety predĺžiť o 30 dní, a to aj opakovane. Subjekt alternatívneho riešenia sporov je povinný o každom predĺžení lehoty podľa druhej vety bezodkladne informovať strany sporu spolu s uvedením dôvodu predĺženia lehoty.
Ak medzi stranami sporu nedôjde k uzavretiu dohody a subjekt alternatívneho riešenia sporov na základe skutočností, ktoré zistí pri alternatívnom riešení sporu, dospeje k odôvodnenému záveru, že poskytovateľ porušil práva spotrebiteľa podľa predpisov na ochranu práv spotrebiteľa, ukončí alternatívne riešenie sporu vydaním nezáväzného odôvodneného stanoviska.

 

Článok VIII

Zodpovednosť za vady a reklamácia

Poskytovateľ poskytuje kurzy bez právnych vád.
Pokiaľ nebol objednávateľovi poskytnutý objednaný kurz alebo služby v súlade s týmito obchodnými podmienkami, môže neposkytnutie kurzu resp. poskytnutie iného než objednaného kurzu alebo služby reklamovať u poskytovateľa. Reklamáciu je možné uplatniť zaslaním e-mailu na [email protected]. Poskytovateľ je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na poskytnutie nového kurzu. Vzhľadom na charakter služby, poskytovateľ vybaví reklamáciu opätovným sprístupnením kurzu alebo vrátením ceny. Poskytovateľ vydá potvrdenie o prijatí a vybavení reklamácie v lehote do 30 dní.
Objednávateľ berie na vedomie, že informácie poskytnuté v kurzoch a počas poskytovania služby majú len informatívny charakter a poskytovateľ nezodpovedá za ich pravdivosť a úplnosť.
Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadnú škodu, ktorá vznikne objednávateľovi alebo tretej osobe v súvislosti s poskytnutím objednaného kurzu.Článok IX

Platnosť zmluvy

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do riadneho splnenia si povinností oboch zmluvných strán vyplývajúcich im z tejto zmluvy a týchto obchodných podmienok, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou.Článok X

Ochrana osobných údajov

Osobné údaje dotknutých osôb poskytovateľ spracúva v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o OOU“)


Podmienky spracúvania osobných údajov sú špecifikované na internetovej stránke davidhanc.sk v sekcii Ochrana osobných údajov.

 

Článok XI

Autorské práva

Všetok obsah, t.j. zvukový, obrazový a obrazovo-zvukový záznam, texty a iné, sú chránené v zmysle zákona 618/2003 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších právnych predpisov. Bez súhlasu autora, ktorým je poskytovateľ, je zakázané toto autorské dielo akýmkoľvek spôsobom použiť, a to najmä, nie však výlučne, kopírovať, zverejňovať, meniť, upravovať, rozširovať a inak zneužívať.
Kurzy a iný elektronický obsah poskytovaný objednávateľovi je autorským dielom a požíva ochranu na základe uvedeného zákona. Zaplatením ceny za objednaný kurz objednávateľ získava nevýhradnú licenciu na zobrazenie video kurzu pre vlastnú potrebu na vymedzené obdobie. Objednávateľ nie je oprávnený kurz a ani iný poskytnutý elektronický obsah kopírovať, upravovať, rozširovať, zverejňovať, ani inak používať.Článok XII

Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke davidhanc.sk v deň uzatvorenia zmluvy.
Poskytovateľ neprijal kódex správa.
Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto obchodné podmienky, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo platnej legislatívy.
Tieto obchodné podmienky sú vypracované advokátskou kanceláriou Lanikova Group, s.r.o. pre poskytovateľa, pričom sú chránené v zmysle zákona 618/2003 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších právnych predpisov. Bez súhlasu autora je zakázané toto autorské dielo akýmkoľvek spôsobom použiť, a to najmä, nie však výlučne, kopírovať, zverejňovať, meniť, upravovať, rozširovať a inak zneužívať.
Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 7.7.2020.

 

Vypracovala: JUDr. Barbora Lániková

Lanikova Group, s.r.o.

advokátska kancelária

An account already exists with this email address. Is this you?

Sign in

Archív Dávida Hanca

Dávidov kompletný archív videí z YouTube, ktoré už nie sú prístupné verejnosti.

Viac ako 110 videí vo FullHD kvalite!

Videá na témy: balenie žien, rozchod, sex, motivácia, sebavedomie, osobnostný rast.