€397,-

OBCHODNÉ PODMIENKY

 • Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, prípadne spotrebiteľa) na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení, zákonom č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri domovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.
 • Tieto obchodné podmienky sú zobrazené na internetovej stránke davidhanc.sk a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.
 • Objednávateľ zaslaním objednávky potvrdzuje, že sa s obchodnými podmienkami dôkladne oboznámil a ich obsahu porozumel.
 • Zmluvné strany sa môžu ešte pred uzatvorením zmluvy dohodnúť na zmene týchto obchodných podmienok, čím je zaručená rovnosť zmluvných strán.

 

VYMEDZENIE NIEKOTRÝCH POJMOV

Tieto obchodné podmienky pracujú s nasledujúcimi pojmami:

 • „Predávajúci“ prípadne „Prevádzkovateľ“ je spoločnosť Alfa akadémia s.r.o., so sídlom Budovateľská 1437/8, 069 01 Snina, IČO: 51 887 517, IČ DPH SK2120829139, zapísaná v Obchodnom registri Okresného Súdu Prešov, odd. Sro., vl. č.: 36885/P;
 • „E-shop“ znamená webové rozhranie, prípadne internetová aplikácia, ktorá je dostupná v sieti Internet prostredníctvom internetovej adresy https://www.alfaakademia.sk, ktorej hlavnou funkcionalitou je zobrazenie, výber a objednanie Kurzu Užívateľom;
 • „Užívateľ“ znamená akúkoľvek právnickú alebo fyzickú osobu, ktorá užíva E-shop;
 • „Spotrebiteľská zmluva“ je kúpna zmluva, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane Predávajúci, ako osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania, alebo osoba konajúca v jej mene alebo na jej účet a na druhej strane spotrebiteľ;
 • „Spotrebiteľ“ (kupujúci) fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania;
 • Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti;
 • „Registrácia“ znamená elektronickú registráciu Užívateľa do databázy E-shopu, a to vyplnením aspoň povinných registračných údajov v užívateľskom rozhraní E-shopu a Prístupových údajov a ich následným uložením do databázy E-shopu;
 • „Prístupové údaje“ znamenajú unikátne prihlasovacie meno a k nemu priradené heslo vložené Užívateľom do databázy E-shopu pri Registrácii;
 • „Užívateľský účet“ znamená časť E-shopu, ktorá je každému jednému Užívateľovi zriadená Registráciou (t.j. je pre každého Užívateľa unikátna) a sprístupnená po zadaní Prístupových údajov;
 • „Kurz“ znamená vec alebo službu ponúkanú Prevádzkovateľom k predaju Užívateľovi prostredníctvom E-shopu, konkrétne off-line služieb v oblasti monitoringu, elektronickým obsahom nedodávaným na hmotnom nosiči sa rozumejú video kurzy, elektronické dokumenty a iné materiály sprístupnené objednávateľovi po určitú dobu po zaplatení ceny;
 • „Občiansky zákonník“ znamená zákon číslo 40/1964 Zb., Občiansky zákonník v platnom znení.

 

PROCES UZATVORENIA ZMLUVY

 • Prevádzkovateľ prostredníctvom E-shopu ponúka Užívateľom uzatvorenie kúpnej zmluvy. Ponukou na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany Prevádzkovateľa je zobrazenie tlačidla s označením „Dokončiť môj nákup“ v užívateľskom rozhraní E-shopu.
 • Za bezvýhradné prijatie ponuky Prevádzkovateľa na uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa týchto obchodných podmienok zo strany Užívateľa sa považuje kliknutie na dané tlačidlo s označením „Dokončiť môj nákup“, prípadne „Complete my purchase“.
 • Zmluva je uzatvorená momentom, kedy elektronická informácia o kliknutí na tlačidlo „Dokončiť môj nákup“ eventuálne „Complete my purchase“ Užívateľom dôjde prostredníctvom siete Internet na server, kde je nainštalovaný E-shop.
 • Užívateľ sa zaväzuje do príslušných textových polí v užívateľskom prostredí E-shopu vyplniť pravdivé a úplné údaje, najmä pravdivo vyplniť svoju emailovú adresu, identifikačné údaje a prípadne dodaciu adresu. Užívateľ berie na vedomie, že Prevádzkovateľ bude ním zadané údaje dôvodne považovať za správne a úplné a nie je povinný a ani oprávnený zadané údaje kontrolovať.
 • Prevádzkovateľ zašle Užívateľovi emailovú správu o uzatvorení kúpnej zmluvy, a to na emailovú adresu zadanú Užívateľom do príslušného poľa v užívateľskom prostredí E-shopu.
 • Uzatvorením kúpnej zmluvy sa stávajú účinné nasledujúce ustanovenia.

 

KÚPNA ZMLUVA

 • Užívateľ kupuje od Prevádzkovateľa právo absolvovať Kurz, ktorý si Užívateľ zvolil v užívateľskom prostredí E-shopu a Užívateľ sa zaväzuje zaplatiť Prevádzkovateľovi za daný Kurz cenu, ktorá je uvedená pri takomto Kurze v užívateľskom prostredí E-shopu.
 • Všetok obsah, t.j. zvukový, obrazový a obrazovo-zvukový záznam, texty a iné, sú chránené v zmysle zákona 618/2003 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších právnych predpisov. Bez súhlasu autora, ktorým je Poskytovateľ, je zakázané toto autorské dielo akýmkoľvek spôsobom použiť, a to najmä, nie však výlučne, kopírovať, zverejňovať, meniť, upravovať, rozširovať a inak zneužívať. Kurzy a iný elektronický obsah poskytovaný objednávateľovi je autorským dielom a požíva ochranu na základe uvedeného zákona. Zaplatením ceny za objednaný kurz objednávateľ získava nevýhradnú licenciu na zobrazenie video kurzu pre vlastnú potrebu na vymedzené obdobie. Objednávateľ nie je oprávnený kurz a ani iný poskytnutý elektronický obsah kopírovať, upravovať, rozširovať, zverejňovať, ani inak používať
 • Prevádzkovateľ má právo až do momentu poskytnutia Kurzu Užívateľovi od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu. Za odstúpenie od kúpnej zmluvy sa považuje aj právne konanie Prevádzkovateľa spočívajúce v oznámení Užívateľovi, že ním objednaný Kurz nemožno absolvovať.
 • Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek požiadať Užívateľa o dodatočné potvrdenie objednávky a do doby, než obdrží od Užívateľa potvrdenie objednávky, je oprávnený pozdržať absolvovanie Kurzu Užívateľovi.
 • Užívateľ má právo zvoliť z možností zobrazených Užívateľovi v užívateľskom prostredí E-shopu spôsob zaplatenia kúpnej ceny za Kurz a prípadne ďalšie peňažné plnenia Prevádzkovateľovi.
 • Pokiaľ niektorý zo spôsobov platby obsahuje informácie o nákladoch na prevedenie takejto platby, je Užívateľ povinný znášať náklady na prevedenie tejto platby, ktoré sú uvedené pri danej platbe v užívateľskom prostredí E-shopu.
 • Ceny jednotlivých Kurzov sú zverejnené na stránke Poskytovateľa alebo budú záujemcovi vyčíslené individuálne na základe jeho požiadaviek a zvoleného kurzu, resp. služby.
 • Objednávateľ zaplatí dohodnutú cenu ihneď prostredníctvom platobnej brány. Pokiaľ z technických príčin alebo z iného dôvodu nie je možné zaplatiť cenu prostredníctvom platobnej brány, môže objednávateľ zaplatiť cenu bankovým prevodom v lehote do 3 dní. Pokiaľ objednávateľ nezaplatí dohodnutú cenu najneskôr v lehote do 3 dní odo dňa doručenia potvrdenia o uzatvorení zmluvy, má sa za to, že zmluvné strany od zmluvy odstúpili a táto sa od počiatku ruší.
 • V prípade bezhotovostnej platby bankovým prevodom je Užívateľ povinný uviesť variabilný symbol určený Prevádzkovateľom.
 • V prípade bezhotovostnej platby je povinnosť Užívateľa zaplatiť kúpnu cenu splnená momentom pripísania príslušnej čiastky na bankový účet určený Prevádzkovateľom.
 • Prevádzkovateľ má právo poskytnúť Užívateľovi zľavu z ceny Kurzu. Zľavy z ceny Kurzu možno vzájomne kombinovať, pokiaľ nie je u konkrétnej zľavy uvedené výslovne inak.
 • Súčasťou kúpnej ceny za Kurz nie sú žiadne platby, poplatky alebo iné odmeny, ktoré musí Užívateľ vynaložiť na služby poskytnuté tretím stranám v súvislosti so zaplatením kúpnej ceny za Kurz; tieto náklady sú výhradne nákladmi Užívateľa.
 • Prevádzkovateľ sa zaväzuje dodať Kurz Užívateľovi v primeranej lehote od uzatvorenia kúpnej zmluvy. Všetky lehoty pre dodanie Kurzu uvedené v užívateľskom rozhraní E-shopu sú len orientačné.
 • Prevádzkovateľ zašle vždy Užívateľovi daňový doklad - faktúru v elektronickej podobe, a to na emailovou adresu Užívateľa zadanú pri danej objednávke do Užívateľského prostredia E-shopu.
 • Ak je Prevádzkovateľom spoločne s Kurzom poskytnutý Užívateľovi dar, je darovacia zmluva medzi Užívateľom a Prevádzkovateľom uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy, ruší sa daná darovacia zmluva bez ďalšieho od počiatku spolu s kúpnou zmluvou a Užívateľ je povinný Prevádzkovateľovi vrátiť aj poskytnutý dar.
 • Prevádzkovateľ poskytuje Užívateľovi na zakúpený Kurz záruku, ak je záručná doba uvedená pri danom Kurze v užívateľskom prostredí E-shopu, a to po dobu uvedenej záručnej doby, pričom takto uvedená záruka platí iba pre Spotrebiteľov.
 • Práva z vadného plnenia je Užívateľ oprávnený uplatniť u Prevádzkovateľa na adrese jeho sídla a/alebo prevádzky. Za moment uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy Prevádzkovateľ obdrží od Užívateľa reklamovaný Kurz.
 • Užívateľ výslovne prehlasuje, že poskytnutím možnosti absolvovať Kurz, s ktorým Užívateľ výslovne súhlasil, došlo k vyčerpaniu predmetného plnenia a tiež vyhlasuje, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

 

UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET 

 • Užívateľ má právo zriadiť si Registráciou Užívateľský účet.
 • Užívateľ má povinnosť zadať pred vstupom do Užívateľského účtu Prístupové údaje.
 • Identifikačné údaje Užívateľa zadané pri Registrácii sa považujú za údaje zadané pri objednávke každého Kurzu, ktorú Užívateľ vykoná po prihlásení sa do svojho Užívateľského účtu.
 • Užívateľ nesmie poskytovať tretím osobám Prístupové údaje, ani akýkoľvek iný prístup do Užívateľského účtu. Užívateľ je povinný učiniť všetky primerané opatrenia k ich utajeniu. Užívateľ v plnom rozsahu zodpovedá za neoprávnené užívanie týchto prístupových údajov alebo Užívateľského účtu a za škodu takto spôsobenú Prevádzkovateľovi alebo tretím osobám. V prípade straty, odcudzenia alebo iného narušenia práva užívania týchto hesiel je Užívateľ povinný oznámiť túto skutočnosť bez zbytočného omeškania Prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ v primeranej lehote poskytne Užívateľovi nové prístupové údaje.
 • Prevádzkovateľ je oprávnený jednostranne meniť tieto Obchodné podmienky; zmenu oznámi Užívateľovi prostredníctvom E-shopu a/alebo emailovou správou na emailovú adresu Užívateľa zadanú do databázy E-shopu. Pokiaľ zmena obchodných podmienok dopadá na kúpnu zmluvu uzatvorenú medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom v minulosti má Užívateľ právo zmeny Obchodných podmienok odmietnuť v lehote 30 dní od prvého prihlásenia sa do Užívateľského účtu po oznámení zmeny Obchodných podmienok (v prípade doručovania prostredníctvom E-shopu) alebo od doručenia danej emailovej správy do emailovej schránky Užívateľa (v prípade doručovania emailovou správou) a záväzok z tohoto dôvodu vypovedať vo výpovednej dobe 15 dní, o ktorej zmluvné strany zhodne konštatujú, že je dostatočná k obstaraniu obdobných plnení od iného dodávateľa.

 

INFORMÁCIE PRE SPOTREBITEĽA

 • Spotrebiteľ má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia Kurzu. V prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhou Kurzu alebo dodanie niekoľkých častí, plynie táto lehota odo dňa jednotlivých častí Kurzu, podľa dátumu ich reálneho prijatia. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť Prevádzkovateľovi (ako predávajúcemu) odoslané v lehote uvedenej v tomto odstavci.
 • Ak odstúpi Spotrebiteľ od kúpnej zmluvy, je povinný oznámiť písomne číslo svojho bankového účtu pre vrátenie kúpnej ceny za Kurz, ktorá môže byť znížená ak sú na to splnené zákonné dôvody.
 • V prípade odstúpenia Spotrebiteľa od kúpnej zmluvy je Prevádzkovateľ povinný vrátiť Spotrebiteľovi kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy bol informovaný o rozhodnutí Spotrebiteľa odstúpiť od danej kúpnej zmluvy.
 • Pokiaľ Spotrebiteľ na základe kúpnej zmluvy obdržal aj tovar tvorený hnuteľnými vecami, je povinný ho bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy došlo k odstúpeniu od danej kúpnej zmluvy, zaslať späť Prevádzkovateľovi alebo ho odovzdať na adrese prevádzky alebo sídla Prevádzkovateľa. Lehota sa považuje za zachovanú aj pokiaľ budú hnuteľné veci odoslané Prevádzkovateľovi najneskôr posledný deň vyššie uvedenej lehoty.
 • Spotrebiteľ výslovne prehlasuje, že poskytnutím možnosti absolvovať Kurz, s ktorým Spotrebiteľ výslovne súhlasil, došlo k vyčerpaniu predmetného plnenia a tiež vyhlasuje, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy, keďže absolvovaním kurzu došlo k úplnému poskytnutiu služby.
 • Prevádzkovateľ využíva možnosť mimosúdneho riešenia sťažností spotrebiteľov. V prípade sťažnosti sa môžu Spotrebitelia bezplatne obrátiť na príslušného pracovníka Prevádzkovateľa prostredníctvom emailovej adresy [email protected].

 

REKLAMAČNÝ PORIADOK

 • Prevádzkovateľ zodpovedá Spotrebiteľovi, že tovar alebo služba je pri prevzatí bez vád. To neplatí ak je predmetom kúpnej zmluvy tovar alebo služba s vadami, ktoré je Prevádzkovateľ, ak sú mu známe, alebo s prihliadnutím na všetky okolnosti mu mali byť známe, povinný oznámiť Spotrebiteľovi.
 • Ak obsahuje tovar alebo služba vady, má Spotrebiteľ právo požadovať dodanie nového tovaru alebo služby bez vád, pokiaľ to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, alebo pokiaľ bol predmetom kúpnej zmluvy tovar alebo služba s vadami, ktoré Prevádzkovateľ, ak mu boli vady známe, alebo s prihliadnutím na všetky okolnosti mali byť známe, oznámil Spotrebiteľovi. Pokiaľ sa vada týka iba súčasti tovaru alebo služby, môže Spotrebiteľ požadovať len výmenu danej súčasti tovar alebo služby; ak to nie je možné, má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.
 • Právo na dodanie nového tovaru alebo služby, alebo výmenu súčasti tovaru alebo služby má Spotrebiteľ aj v prípade odstrániteľnej vady, pokiaľ nemôže daný tovar alebo službu riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takomto prípade má Spotrebiteľ právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.
 • Ak Spotrebiteľ od kúpnej zmluvy neodstúpi alebo si neuplatní právo na dodanie nového tovaru alebo služby bez vád, ani na výmenu jeho súčasti alebo na opravu tovaru alebo služby, môže požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo služby. Spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu z ceny tovaru alebo služby aj v prípade, že mu Prevádzkovateľ nemôže dodať nový tovar alebo službu bez vád, vymeniť jeho súčasť alebo tovar či službu opraviť, ako aj v prípade, že Prevádzkovateľ nezjedná nápravu v primeranej dobe, alebo ak by zjednanie nápravy spôsobilo Spotrebiteľovi značné ťažkosti.
 • Právo z vadného plnenia Spotrebiteľovi neprináleží, pokiaľ Spotrebiteľ pred prevzatím tovaru alebo služby vedel, že tovar alebo služba má vadu, alebo pokiaľ Spotrebiteľ vadu sám spôsobil.
 • Zodpovednosť Prevádzkovateľa za vady tovaru alebo služby sa nevzťahuje na opotrebenie tovaru alebo služby spôsobené jeho obvyklým užívaním, pri tovare alebo služby predávanom za nižšiu kúpnu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia kúpna cena dohodnutá, pri použitom tovare alebo službe na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar alebo služba mali pri prevzatí Spotrebiteľom, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru alebo služieb.
 • Ak je na tovar alebo službu poskytovaná záruka, Spotrebiteľ má právo uplatniť zodpovednosť z vadného plnenia v záručnej dobe.
 • Na žiadosť Spotrebiteľa je Prevádzkovateľ povinný poskytnúť Spotrebiteľovi záručný list. Ak to povaha tovaru alebo služby umožňuje, postačuje namiesto záručného listu vydať Spotrebiteľovi doklad o zakúpení tovaru alebo služby obsahujúci údaje, ktoré musí obsahovať záručný list.
 • V prípade, že Spotrebiteľ využije svoje právo na odstránenie vád tovaru alebo služby jeho opravou, pri tovare alebo službe, pri ktorom je pre účely záručných opráv určený podnikateľ odlišný od Prevádzkovateľa, ktorého sídlo alebo miesto podnikania je v rovnakom mieste ako v prípade Prevádzkovateľa alebo v mieste pre Spotrebiteľa bližšom, uplatní Spotrebiteľ právo na záručnú opravu u tohoto podnikateľa.
 • Reklamácia tovaru alebo služby, vrátane odstránenia vád daného tovaru alebo služby, musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa Prevádzkovateľ so Spotrebiteľom nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má Spotrebiteľ rovnaké práva, akoby sa jednalo o podstatné porušenie Zmluvy.
 • Lehota na vybavenie reklamácie neplynie v prípade, že Prevádzkovateľ neobdržal od Spotrebiteľa všetky podklady potrebné pre vybavenie danej reklamácie, a to do doby, než budú dané podklady dodané.
 • Prevádzkovateľ alebo ním určený subjekt po riadnom vybavení danej reklamácie vyzve Spotrebiteľa k prevzatiu opraveného tovaru alebo služby.
 • Nárok na uplatnenie práv z vád tovaru alebo služby zaniká v prípade neodbornej montáže alebo neodborného uvedenia tovaru alebo služby do prevádzky, rovnako ako pri neodbornom zaobchádzaní s ním, t.j. najmä pri používaní tovaru alebo služby v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojimi parametrami parametrom uvedeným v dokumentácii k tovaru alebo službe.

 

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

 • Objednávateľ – Spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na Prevádzkovateľa - predávajúceho so žiadosťou o nápravu e-mailom na [email protected] ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z. z. ARS subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 zákona č. 391/2015 Z. z. Návrh môže Spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z. z.
 • Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná on-line na: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
 • Alternatívne riešenie sporov môže využiť len Spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi Spotrebiteľom a Predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od Spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • Pri spracúvaní osobných údajov Prevádzkovateľ postupuje podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Podrobné informácie o tom, ako zhromažďujeme, spracúvame a chránime osobné údaje našich zákazníkov pri využívaní našich služieb sú upravené v zásadách ochrany osobných údajov.

 

COOKIES

 • Prevádzkovateľ týmto informuje Užívateľa, že spracováva súbory cookies Užívateľa, vrátane trvalých súborov cookies a Užívateľ s týmto vyslovuje svoj súhlas.
 • Prevádzkovateľ spracováva súbory cookies Užívateľa k personalizácií obsahu a reklám, k využívaniu funkcií sociálnych médií a analýzy návštevnosti. Prevádzkovateľ Informácie o tom, ako E-shop Užívateľ používa, zdieľa so svojimi partnermi pôsobiacimi v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýz.

 

PREVÁDZKA E-SHOPU

 • Prevádzkovateľ týmto udeľuje Užívateľovi nevýhradnú licenciu k užívaniu E-shopu spôsobom predvídaným týmito Obchodnými podmienkami.
 • Prevádzkovateľ má právo zmeniť E-shop, teda jeho technické riešenie a/alebo užívateľské rozhranie.
 • Prevádzkovateľ má právo obmedziť alebo prerušiť funkčnosť E-shopu prípadne prístup k nemu na dobu nevyhnutnú z dôvodu údržby alebo opravy E-shopu.
 • Užívateľ je povinný dodržovať pri užívaní E-shopu platné a účinné právne predpisy Slovenskej republiky a Európskeho spoločenstva. Akúkoľvek škodu, ktorá by porušením tejto povinnosti Užívateľa Prevádzkovateľovi alebo tretím osobám vznikla, je Užívateľ povinný nahradiť v plnom rozsahu.
 • V prípade porušenia týchto Obchodných podmienok alebo kúpnej zmluvy alebo platných a účinných právnych predpisov má Prevádzkovateľ právo zrušiť Užívateľský účet.
 • Prevádzkovateľ prehlasuje, že záznamy údajov v E-shope, ako elektronickom systéme, sú spoľahlivé a sú vykonávané systematicky a sú chránené proti zmenám.
 • Vplyvom technickej chyby v E-shope môže dôjsť k zobrazeniu kúpnej ceny pri tovare alebo službe, ktorej výška nezodpovedá obvyklej cene za takýto tovar alebo službu na trhu; v takomto prípade Prevádzkovateľ nemá povinnosť dodať daný tovar alebo poskytnúť predmetnú službu za zobrazenú kúpnu cenu, kontaktuje Užívateľa a oznámi mu skutočnú kúpnu cenu daného tovaru alebo služby a Užívateľ má právo sa rozhodnúť, či tovar alebo službu za skutočnú kúpnu cenu prijme a pokiaľ sa tak nestane, ruší sa kúpna zmluva od počiatku.
 • Užívateľ berie na vedomie, že fotografie pri tovare alebo službe v E-shope môžu byť ilustrované, alebo môžu pôsobiť skresľujúcim dojmom v dôsledku ich prevedenia do zobrazenia v technickom prostriedku Užívateľa, preto je Užívateľ povinný sa vždy oboznámiť s celým popisom daného tovaru alebo služby a v prípade nejasností kontaktovať Prevádzkovateľa.
 • Kontaktné údaje Prevádzkovateľa pre komunikáciu s Užívateľom sú uvedené v užívateľskom rozhraní E-shopu v sekcii https://davidhanc.sk/kontakt/.

 

PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY 

 • Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak Predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
 • Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a vyskúšať ho obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie vád, vlastností a funkčnosti tovaru.
 • Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak Predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.
 • Odstúpiť od zmluvy nie je možné pri tovare uzavretom v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.
 • V prípade, ak kupujúci už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť v originálnom nepoškodenom balení. V prípade, ak kupujúci vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý nezodpovedá stavu, v ktorom bol Predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že Predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je Predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená kupujúcim za objednaný tovar.
 • Kupujúci je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar alebo služby poukázaná zo strany Predávajúceho. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu tieto platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže Predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
 • Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje tá sa od počiatku, ako aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil. Od kupujúceho nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v ust. § 9 ods. 3, ust. § 10 ods. 3 a 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku a ceny za službu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a došlo k úplnému poskytnutiu služby.
 • Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak Predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
 • Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si Predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
 • V prípade, že Kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí Predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa Kupujúci uhradiť Predávajúcemu hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v zmysle ust. § 457 Občianskeho zákonníka v skutočnej výške a náklady, ktoré vznikli Predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu kalkulované podľa cenníka pre (po)záručný servis tovaru. Kupujúci je povinný v zmysle tohto bodu reklamačných a obchodných podmienok uhradiť Predávajúcemu náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od Kúpnej zmluvy.
 • V súlade s ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:
 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovo-obrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
 • poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
 • predaj tovaru, ktorý bol v čase po uzavretí zmluvy a prevzatí tovaru od predávajúceho kupujúcemu zmontovaný, zložený alebo použitý takým spôsobom, že jeho opätovné uvedenie do pôvodného stavu predávajúcim nie je možné bez vynaloženia zvýšeného úsilia a zvýšených nákladov, napr. zložený alebo zmontovaný nábytok a pod

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 • Na vzťahy neupravené týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
 • Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, [email protected], P. O. BOX 29 Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava.
 • Spotrebiteľ má možnosť obrátiť sa na orgán alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorý je (i keď len nezáväzne) oprávnený posudzovať prípadné spory medzi Spotrebiteľom ako zákazníkom E-shopu a Prevádzkovateľom E-shopu.
 • Tieto obchodné a reklamačné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.
 • Tieto obchodné podmienky, ako aj kúpna zmluva, sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 • Tieto Obchodné podmienky sú účinné odo dňa 2. novembra 2023.

Reset Myslenia ON-LINE

Registruj sa a získaj okamžitý prístup

Chcem pomôcť čo najviac ľuďom zmeniť sa. Verím, že dokážem urobiť tento svet lepším miestom. A pretože v ňom žijem (a nielen ja, ale aj moja rodina a všetci, koho mám rád), budem najradšej, keď svet okolo mňa bude tým najlepším miestom pre život. A pretože aj ty si súčasťou môjho života, chcem pomôcť aj tebe. Záleží mi na tom, aby si žil najlepšie, ako dokážeš.

Po Resete zažiješ naozaj autenticky, aké to je žiť uvoľnene a s ľahkosťou, z nadbytku a konať nie zo zúfalstva, ale z inšpirácie. Každá veta, ktorú budeš počuť, ti zapadne do seba ako ďalší kúsok skladačky. Ako by si sa cítil?