Obchodné podmienky

o Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a
povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho
(zákazníka, prípadne spotrebiteľa) na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy
medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym
poriadkom Slovenskej republiky. V prípade ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ,
riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami
zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, zákonom č.
250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení, zákonom č. 108/2000
Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri domovom predaji a zásielkovom predaji v
platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne
vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami, zákonom č. 513/1991
Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.
o Tieto obchodné podmienky sú zobrazené na internetovej stránke davidhanc.sk
a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.
o Objednávateľ zaslaním objednávky potvrdzuje, že sa s obchodnými
podmienkami dôkladne oboznámil a ich obsahu porozumel.
o Zmluvné strany sa môžu ešte pred uzatvorením zmluvy dohodnúť na zmene
týchto obchodných podmienok, čím je zaručená rovnosť zmluvných strán.

F VYMEDZENIE NIEKTORÝCH POJMOV

o  Tieto obchodné podmienky pracujú s nasledujúcimi pojmami:
o „Predávajúci“ prípadne „Prevádzkovateľ“ je spoločnosť Alfa akadémia s.r.o.,
so sídlom Budovateľská 1437/8, 069 01 Snina, IČO: 51 887 517, IČ DPH
SK2120829139, zapísaná v Obchodnom registri Okresného Súdu Prešov,
odd. Sro., vl. č.: 36885/P;
o „E-shop“ znamená webové rozhranie, prípadne internetová aplikácia, ktorá je
dostupná v sieti Internet prostredníctvom internetovej adresy
https://www.alfaakademia.sk, ktorej hlavnou funkcionalitou je zobrazenie,
výber a objednanie Kurzu Užívateľom;
o „Užívateľ“ znamená akúkoľvek právnickú alebo fyzickú osobu, ktorá užíva
E-shop;
o „Spotrebiteľská zmluva“ je kúpna zmluva, ak zmluvnými stranami sú na jednej

strane Predávajúci, ako osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej
zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania,
alebo osoba konajúca v jej mene alebo na jej účet a na druhej strane
spotrebiteľ;
o „Spotrebiteľ“ (kupujúci) fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení
spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej
činnosti, zamestnania alebo povolania;
Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení
kúpnej zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej
činnosti;
o „Registrácia“ znamená elektronickú registráciu Užívateľa do databázy E-
shopu, a to vyplnením aspoň povinných registračných údajov v užívateľskom
rozhraní E-shopu a Prístupových údajov a ich následným uložením do
databázy
E-shopu;
o „Prístupové údaje“ znamenajú unikátne prihlasovacie meno a k nemu
priradené heslo vložené Užívateľom do databázy E-shopu pri Registrácii;
o „Užívateľský účet“ znamená časť E-shopu, ktorá je každému jednému
Užívateľovi zriadená Registráciou (t.j. je pre každého Užívateľa unikátna) a
sprístupnená po zadaní Prístupových údajov;
o „Kurz“ znamená vec alebo službu ponúkanú Prevádzkovateľom k predaju
Užívateľovi prostredníctvom E-shopu, konkrétne off-line služieb v oblasti
monitoringu, elektronickým obsahom nedodávaným na hmotnom nosiči sa
rozumejú video kurzy, elektronické dokumenty a iné materiály sprístupnené
objednávateľovi po určitú dobu po zaplatení ceny;
o „Občiansky zákonník“ znamená zákon číslo 40/1964 Zb., Občiansky zákonník
v platnom znení.

F PROCES UZATVORENIA ZMLUVY

o Prevádzkovateľ prostredníctvom E-shopu ponúka Užívateľom uzatvorenie
kúpnej zmluvy. Ponukou na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany
Prevádzkovateľa je zobrazenie tlačidla s označením „Dokončiť môj nákup“ v
užívateľskom rozhraní E-shopu.
o Za bezvýhradné prijatie ponuky Prevádzkovateľa na uzatvorenie kúpnej
zmluvy podľa týchto obchodných podmienok zo strany Užívateľa sa považuje

kliknutie na dané tlačidlo s označením „Dokončiť môj nákup“.
o Zmluva je uzatvorená momentom, kedy elektronická informácia o kliknutí na
tlačidlo „Dokončiť môj nákup“ Užívateľom dôjde prostredníctvom siete Internet
na server, kde je nainštalovaný E-shop.
o Užívateľ sa zaväzuje do príslušných textových polí v užívateľskom prostredí
E-shopu vyplniť pravdivé a úplné údaje, najmä pravdivo vyplniť svoju emailovú
adresu, identifikačné údaje a prípadne dodaciu adresu. Užívateľ berie na
vedomie, že Prevádzkovateľ bude ním zadané údaje dôvodne považovať za
správne a úplné a nie je povinný a ani oprávnený zadané údaje kontrolovať.
o Prevádzkovateľ zašle Užívateľovi emailovú správu o uzatvorení kúpnej
zmluvy, a to na emailovú adresu zadanú Užívateľom do príslušného poľa v
užívateľskom prostredí E-shopu.
o Uzatvorením kúpnej zmluvy sa stávajú účinné nasledujúce ustanovenia.

F KÚPNA ZMLUVA

o Užívateľ kupuje od Prevádzkovateľa právo absolvovať Kurz, ktorý si Užívateľ
zvolil v užívateľskom prostredí E-shopu a Užívateľ sa zaväzuje zaplatiť
Prevádzkovateľovi za daný Kurz cenu, ktorá je uvedená pri takomto Kurze v
užívateľskom prostredí E-shopu.
o Všetok obsah, t.j. zvukový, obrazový a obrazovo-zvukový záznam, texty a iné,
sú chránené v zmysle zákona 618/2003 Z. z. Autorský zákon v znení
neskorších právnych predpisov. Bez súhlasu autora, ktorým je Poskytovateľ,
je zakázané toto autorské dielo akýmkoľvek spôsobom použiť, a to najmä, nie
však výlučne, kopírovať, zverejňovať, meniť, upravovať, rozširovať a inak
zneužívať. Kurzy a iný elektronický obsah poskytovaný objednávateľovi je
autorským dielom a požíva ochranu na základe uvedeného zákona.
Zaplatením ceny za objednaný kurz objednávateľ získava nevýhradnú licenciu
na zobrazenie video kurzu pre vlastnú potrebu na vymedzené obdobie.
Objednávateľ nie je oprávnený kurz a ani iný poskytnutý elektronický obsah
kopírovať, upravovať, rozširovať, zverejňovať, ani inak používať
o Prevádzkovateľ má právo až do momentu poskytnutia Kurzu Užívateľovi od
kúpnej zmluvy odstúpiť, a to z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia
dôvodu. Za odstúpenie od kúpnej zmluvy sa považuje aj právne konanie
Prevádzkovateľa spočívajúce v oznámení Užívateľovi, že ním objednaný Kurz
nemožno absolvovať.
o Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek požiadať Užívateľa o dodatočné

potvrdenie objednávky a do doby, než obdrží od Užívateľa potvrdenie
objednávky, je oprávnený pozdržať absolvovanie Kurzu Užívateľovi.
o Užívateľ má právo zvoliť z možností zobrazených Užívateľovi v užívateľskom
prostredí E-shopu spôsob zaplatenia kúpnej ceny za Kurz a prípadne ďalšie
peňažné plnenia Prevádzkovateľovi.
o Pokiaľ niektorý zo spôsobov platby obsahuje informácie o nákladoch na
prevedenie takejto platby, je Užívateľ povinný znášať náklady na prevedenie
tejto platby, ktoré sú uvedené pri danej platbe v užívateľskom prostredí
E-shopu.
o Ceny jednotlivých Kurzov sú zverejnené na stránke Poskytovateľa alebo budú
záujemcovi vyčíslené individuálne na základe jeho požiadaviek a zvoleného
kurzu, resp. služby.
o Objednávateľ zaplatí dohodnutú cenu ihneď prostredníctvom platobnej brány.
Pokiaľ z technických príčin alebo z iného dôvodu nie je možné zaplatiť cenu
prostredníctvom platobnej brány, môže objednávateľ zaplatiť cenu bankovým
prevodom v lehote do 3 dní. Pokiaľ objednávateľ nezaplatí dohodnutú cenu
najneskôr v lehote do 3 dní odo dňa doručenia potvrdenia o uzatvorení
zmluvy, má sa za to, že zmluvné strany od zmluvy odstúpili a táto sa od
počiatku ruší.
o V prípade bezhotovostnej platby bankovým prevodom je Užívateľ povinný
uviesť variabilný symbol určený Prevádzkovateľom.
o V prípade bezhotovostnej platby je povinnosť Užívateľa zaplatiť kúpnu cenu
splnená momentom pripísania príslušnej čiastky na bankový účet určený
Prevádzkovateľom.
o Prevádzkovateľ má právo poskytnúť Užívateľovi zľavu z ceny Kurzu. Zľavy z
ceny Kurzu možno vzájomne kombinovať, pokiaľ nie je u konkrétnej zľavy
uvedené výslovne inak.
o Súčasťou kúpnej ceny za Kurz nie sú žiadne platby, poplatky alebo iné
odmeny, ktoré musí Užívateľ vynaložiť na služby poskytnuté tretím stranám v
súvislosti so zaplatením kúpnej ceny za Kurz; tieto náklady sú výhradne
nákladmi Užívateľa.
o Prevádzkovateľ sa zaväzuje dodať Kurz Užívateľovi v primeranej lehote od
uzatvorenia kúpnej zmluvy. Všetky lehoty pre dodanie Kurzu uvedené v
užívateľskom rozhraní E-shopu sú len orientačné.
o Prevádzkovateľ zašle vždy Užívateľovi daňový doklad - faktúru v elektronickej
podobe, a to na emailovou adresu Užívateľa zadanú pri danej objednávke do
Užívateľského prostredia E-shopu.

o Ak je Prevádzkovateľom spoločne s Kurzom poskytnutý Užívateľovi dar, je
darovacia zmluva medzi Užívateľom a Prevádzkovateľom uzatvorená s
rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy, ruší
sa daná darovacia zmluva bez ďalšieho od počiatku spolu s kúpnou zmluvou
a Užívateľ je povinný Prevádzkovateľovi vrátiť aj poskytnutý dar.
o Prevádzkovateľ poskytuje Užívateľovi na zakúpený Kurz záruku, ak je záručná
doba uvedená pri danom Kurze v užívateľskom prostredí E-shopu, a to po
dobu uvedenej záručnej doby, pričom takto uvedená záruka platí iba pre
Spotrebiteľov.
o Práva z vadného plnenia je Užívateľ oprávnený uplatniť u Prevádzkovateľa na
adrese jeho sídla a/alebo prevádzky. Za moment uplatnenia reklamácie sa
považuje okamih, kedy Prevádzkovateľ obdrží od Užívateľa reklamovaný
Kurz.
o Užívateľ výslovne prehlasuje, že poskytnutím možnosti absolvovať Kurz,
s ktorým Užívateľ výslovne súhlasil, došlo k vyčerpaniu predmetného plnenia
a tiež vyhlasuje, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu
stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby.

F UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

o Užívateľ má právo zriadiť si Registráciou Užívateľský účet.
o Užívateľ má povinnosť zadať pred vstupom do Užívateľského účtu Prístupové
údaje.
o Identifikačné údaje Užívateľa zadané pri Registrácii sa považujú za údaje
zadané pri objednávke každého Kurzu, ktorú Užívateľ vykoná po prihlásení sa
do svojho Užívateľského účtu.
o Užívateľ nesmie poskytovať tretím osobám Prístupové údaje, ani akýkoľvek
iný prístup do Užívateľského účtu. Užívateľ je povinný učiniť všetky primerané
opatrenia k ich utajeniu. Užívateľ v plnom rozsahu zodpovedá za neoprávnené
užívanie týchto prístupových údajov alebo Užívateľského účtu a za škodu
takto spôsobenú Prevádzkovateľovi alebo tretím osobám. V prípade straty,
odcudzenia alebo iného narušenia práva užívania týchto hesiel je Užívateľ
povinný oznámiť túto skutočnosť bez zbytočného omeškania
Prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ v primeranej lehote poskytne Užívateľovi
nové prístupové údaje.
o Prevádzkovateľ je oprávnený jednostranne meniť tieto Obchodné podmienky;
zmenu oznámi Užívateľovi prostredníctvom E-shopu a/alebo emailovou

správou na emailovú adresu Užívateľa zadanú do databázy E-shopu. Pokiaľ
zmena obchodných podmienok dopadá na kúpnu zmluvu uzatvorenú medzi
Prevádzkovateľom a Užívateľom v minulosti má Užívateľ právo zmeny
Obchodných podmienok odmietnuť v lehote 30 dní od prvého prihlásenia sa
do Užívateľského účtu po oznámení zmeny Obchodných podmienok (v
prípade doručovania prostredníctvom E-shopu) alebo od doručenia danej
emailovej správy do emailovej schránky Užívateľa (v prípade doručovania
emailovou správou) a záväzok z tohoto dôvodu vypovedať vo výpovednej
dobe 15 dní, o ktorej zmluvné strany zhodne konštatujú, že je dostatočná k
obstaraniu obdobných plnení od iného dodávateľa.

F INFORMÁCIE PRE SPOTREBITEĽA

o Spotrebiteľ má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od
prevzatia Kurzu. V prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhou
Kurzu alebo dodanie niekoľkých častí, plynie táto lehota odo dňa jednotlivých
častí Kurzu, podľa dátumu ich reálneho prijatia. Odstúpenie od kúpnej zmluvy
musí byť Prevádzkovateľovi (ako predávajúcemu) odoslané v lehote uvedenej
v tomto odstavci.
o Ak odstúpi Spotrebiteľ od kúpnej zmluvy, je povinný oznámiť písomne číslo
svojho bankového účtu pre vrátenie kúpnej ceny za Kurz, ktorá môže byť
znížená ak sú na to splnené zákonné dôvody.
o V prípade odstúpenia Spotrebiteľa od kúpnej zmluvy je Prevádzkovateľ
povinný vrátiť Spotrebiteľovi kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, najneskôr
do 14 dní odo dňa, kedy bol informovaný o rozhodnutí Spotrebiteľa odstúpiť
od danej kúpnej zmluvy.
o Pokiaľ Spotrebiteľ na základe kúpnej zmluvy obdržal aj tovar tvorený
hnuteľnými vecami, je povinný ho bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14
dní odo dňa, kedy došlo k odstúpeniu od danej kúpnej zmluvy, zaslať späť
Prevádzkovateľovi alebo ho odovzdať na adrese prevádzky alebo sídla
Prevádzkovateľa. Lehota sa považuje za zachovanú aj pokiaľ budú hnuteľné
veci odoslané Prevádzkovateľovi najneskôr posledný deň vyššie uvedenej
lehoty.
o Spotrebiteľ výslovne prehlasuje, že poskytnutím možnosti absolvovať Kurz,
s ktorým Spotrebiteľ výslovne súhlasil, došlo k vyčerpaniu predmetného
plnenia a tiež vyhlasuje, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto
súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby.
o Prevádzkovateľ využíva možnosť mimosúdneho riešenia sťažností

spotrebiteľov. V prípade sťažnosti sa môžu Spotrebitelia bezplatne obrátiť na
príslušného pracovníka Prevádzkovateľa prostredníctvom emailovej adresy
[email protected].

F REKLAMAČNÝ PORIADOK

o Prevádzkovateľ zodpovedá Spotrebiteľovi, že tovar alebo služba je pri prevzatí
bez vád. To neplatí ak je predmetom kúpnej zmluvy tovar alebo služba s
vadami, ktoré je Prevádzkovateľ, ak sú mu známe, alebo s prihliadnutím na
všetky okolnosti mu mali byť známe, povinný oznámiť Spotrebiteľovi.
o Ak obsahuje tovar alebo služba vady, má Spotrebiteľ právo požadovať
dodanie nového tovaru alebo služby bez vád, pokiaľ to nie je vzhľadom k
povahe vady neprimerané, alebo pokiaľ bol predmetom kúpnej zmluvy tovar
alebo služba s vadami, ktoré Prevádzkovateľ, ak mu boli vady známe, alebo s
prihliadnutím na všetky okolnosti mali byť známe, oznámil Spotrebiteľovi.
Pokiaľ sa vada týka iba súčasti tovaru alebo služby, môže Spotrebiteľ
požadovať len výmenu danej súčasti tovar alebo služby; ak to nie je možné,
má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.
o Právo na dodanie nového tovaru alebo služby, alebo výmenu súčasti tovaru
alebo služby má Spotrebiteľ aj v prípade odstrániteľnej vady, pokiaľ nemôže
daný tovar alebo službu riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave
alebo pre väčší počet vád. V takomto prípade má Spotrebiteľ právo od kúpnej
zmluvy odstúpiť.
o Ak Spotrebiteľ od kúpnej zmluvy neodstúpi alebo si neuplatní právo na
dodanie nového tovaru alebo služby bez vád, ani na výmenu jeho súčasti
alebo na opravu tovaru alebo služby, môže požadovať primeranú zľavu z ceny
tovaru alebo služby. Spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu z ceny tovaru
alebo služby aj v prípade, že mu Prevádzkovateľ nemôže dodať nový tovar
alebo službu bez vád, vymeniť jeho súčasť alebo tovar či službu opraviť, ako
aj v prípade, že Prevádzkovateľ nezjedná nápravu v primeranej dobe, alebo
ak by zjednanie nápravy spôsobilo Spotrebiteľovi značné ťažkosti.
o Právo z vadného plnenia Spotrebiteľovi neprináleží, pokiaľ Spotrebiteľ pred
prevzatím tovaru alebo služby vedel, že tovar alebo služba má vadu, alebo
pokiaľ Spotrebiteľ vadu sám spôsobil.
o Zodpovednosť Prevádzkovateľa za vady tovaru alebo služby sa nevzťahuje na
opotrebenie tovaru alebo služby spôsobené jeho obvyklým užívaním, pri
tovare alebo služby predávanom za nižšiu kúpnu cenu na vadu, pre ktorú bola
nižšia kúpna cena dohodnutá, pri použitom tovare alebo službe na vadu

zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar alebo služba
mali pri prevzatí Spotrebiteľom, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru alebo
služieb.
o Ak je na tovar alebo službu poskytovaná záruka, Spotrebiteľ má právo uplatniť
zodpovednosť z vadného plnenia v záručnej dobe.
o Na žiadosť Spotrebiteľa je Prevádzkovateľ povinný poskytnúť Spotrebiteľovi
záručný list. Ak to povaha tovaru alebo služby umožňuje, postačuje namiesto
záručného listu vydať Spotrebiteľovi doklad o zakúpení tovaru alebo služby
obsahujúci údaje, ktoré musí obsahovať záručný list.
o V prípade, že Spotrebiteľ využije svoje právo na odstránenie vád tovaru alebo
služby jeho opravou, pri tovare alebo službe, pri ktorom je pre účely záručných
opráv určený podnikateľ odlišný od Prevádzkovateľa, ktorého sídlo alebo
miesto podnikania je v rovnakom mieste ako v prípade Prevádzkovateľa alebo
v mieste pre Spotrebiteľa bližšom, uplatní Spotrebiteľ právo na záručnú
opravu u tohoto podnikateľa.
o Reklamácia tovaru alebo služby, vrátane odstránenia vád daného tovaru alebo
služby, musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo
dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa Prevádzkovateľ so Spotrebiteľom
nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má Spotrebiteľ rovnaké
práva, akoby sa jednalo o podstatné porušenie Zmluvy.
o Lehota na vybavenie reklamácie neplynie v prípade, že Prevádzkovateľ
neobdržal od Spotrebiteľa všetky podklady potrebné pre vybavenie danej
reklamácie, a to do doby, než budú dané podklady dodané.
o Prevádzkovateľ alebo ním určený subjekt po riadnom vybavení danej
reklamácie vyzve Spotrebiteľa k prevzatiu opraveného tovaru alebo služby.
o Nárok na uplatnenie práv z vád tovaru alebo služby zaniká v prípade
neodbornej montáže alebo neodborného uvedenia tovaru alebo služby do
prevádzky, rovnako ako pri neodbornom zaobchádzaní s ním, t.j. najmä pri
používaní tovaru alebo služby v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojimi
parametrami parametrom uvedeným v dokumentácii k tovaru alebo službe.

F ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

o Objednávateľ – Spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na Prevádzkovateľa -
predávajúceho so žiadosťou o nápravu e-mailom na [email protected]
ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu
alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci

odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej
odoslania, Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho
riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS)
podľa zákona 391/2015 Z. z. ARS subjektmi sú orgány a oprávnené právnické
osoby podľa § 3 zákona č. 391/2015 Z. z. Návrh môže Spotrebiteľ podať
spôsobom určeným podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z. z.
o Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho
riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná on-line na:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
o Alternatívne riešenie sporov môže využiť len Spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá
pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej
podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie
sporov sa týka len sporu medzi Spotrebiteľom a Predávajúcim, vyplývajúceho
zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou.
Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku.
Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje
sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od Spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku
za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

F OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

o Pri spracúvaní osobných údajov Prevádzkovateľ postupuje podľa Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto
údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a zákona č.
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
o Podrobné informácie o tom, ako zhromažďujeme, spracúvame a chránime
osobné údaje našich zákazníkov pri využívaní našich služieb sú upravené v
zásadách ochrany osobných údajov.

F COOKIES

o Prevádzkovateľ týmto informuje Užívateľa, že spracováva súbory cookies
Užívateľa, vrátane trvalých súborov cookies a Užívateľ s týmto vyslovuje svoj
súhlas.

o Prevádzkovateľ spracováva súbory cookies Užívateľa k personalizácií obsahu
a reklám, k využívaniu funkcií sociálnych médií a analýzy návštevnosti.
Prevádzkovateľ Informácie o tom, ako E-shop Užívateľ používa, zdieľa so
svojimi partnermi pôsobiacimi v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýz.

F PREVÁDZKA E-SHOPU

o Prevádzkovateľ týmto udeľuje Užívateľovi nevýhradnú licenciu k užívaniu
E-shopu spôsobom predvídaným týmito Obchodnými podmienkami.
o Prevádzkovateľ má právo zmeniť E-shop, teda jeho technické riešenie a/alebo
užívateľské rozhranie.
o Prevádzkovateľ má právo obmedziť alebo prerušiť funkčnosť E-shopu
prípadne prístup k nemu na dobu nevyhnutnú z dôvodu údržby alebo opravy
E-shopu.
o Užívateľ je povinný dodržovať pri užívaní E-shopu platné a účinné právne
predpisy Slovenskej republiky a Európskeho spoločenstva. Akúkoľvek škodu,
ktorá by porušením tejto povinnosti Užívateľa Prevádzkovateľovi alebo tretím
osobám vznikla, je Užívateľ povinný nahradiť v plnom rozsahu.
o V prípade porušenia týchto Obchodných podmienok alebo kúpnej zmluvy
alebo platných a účinných právnych predpisov má Prevádzkovateľ právo
zrušiť Užívateľský účet.
o Prevádzkovateľ prehlasuje, že záznamy údajov v E-shope, ako elektronickom
systéme, sú spoľahlivé a sú vykonávané systematicky a sú chránené proti
zmenám.
o Vplyvom technickej chyby v E-shope môže dôjsť k zobrazeniu kúpnej ceny pri
tovare alebo službe, ktorej výška nezodpovedá obvyklej cene za takýto tovar
alebo službu na trhu; v takomto prípade Prevádzkovateľ nemá povinnosť
dodať daný tovar alebo poskytnúť predmetnú službu za zobrazenú kúpnu
cenu, kontaktuje Užívateľa a oznámi mu skutočnú kúpnu cenu daného tovaru
alebo služby a Užívateľ má právo sa rozhodnúť, či tovar alebo službu za
skutočnú kúpnu cenu prijme a pokiaľ sa tak nestane, ruší sa kúpna zmluva od
počiatku.
o Užívateľ berie na vedomie, že fotografie pri tovare alebo službe v E-shope
môžu byť ilustrované, alebo môžu pôsobiť skresľujúcim dojmom v dôsledku
ich prevedenia do zobrazenia v technickom prostriedku Užívateľa, preto je
Užívateľ povinný sa vždy oboznámiť s celým popisom daného tovaru alebo
služby a v prípade nejasností kontaktovať Prevádzkovateľa.

o Kontaktné údaje Prevádzkovateľa pre komunikáciu s Užívateľom sú uvedené
v užívateľskom rozhraní E-shopu v sekcii https://davidhanc.sk/kontakt/.

F PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

o Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade
s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na
diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote
14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby
alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na
hmotnom nosiči, ak Predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti
podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
o Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a vyskúšať ho
obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“
obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie vád, vlastností a funkčnosti
tovaru.
o Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať
tovar späť alebo ho odovzdať Predávajúcemu alebo osobe poverenej
Predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak Predávajúci navrhne, že si
tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota
podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na
prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.
o Odstúpiť od zmluvy nie je možné pri tovare uzavretom v ochrannom obale,
ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických
dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.
o V prípade, ak kupujúci už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť v
originálnom nepoškodenom balení. V prípade, ak kupujúci vráti objednaný
tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý nezodpovedá
stavu, v ktorom bol Predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že Predávajúci
je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je Predávajúci povinný preukázať,
uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená kupujúcim za objednaný tovar.
o Kupujúci je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a
číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar alebo služby
poukázaná zo strany Predávajúceho. Predávajúci je povinný bez zbytočného
odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od
zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe
zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu
tieto platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci

nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže Predávajúci navrhne,
že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
o Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje tá sa od počiatku, ako aj každá
doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil. Od
kupujúceho nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v
súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb
uvedených v ust. § 9 ods. 3, ust. § 10 ods. 3 a 5 Zákona o ochrane
spotrebiteľa pri predaji na diaľku a ceny za službu, ak je predmetom zmluvy
poskytnutie služby a došlo k úplnému poskytnutiu služby.
o Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu alebo osobe
poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak Predávajúci
súhlasil, že ich bude znášať sám alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods.
1 písm. i) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
o Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku
takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania
potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ
nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si Predávajúci nesplnil
informačnú povinnosť o práve Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods.
1 písm. h) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
o V prípade, že Kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí Predávajúcemu tovar, ktorý
je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa Kupujúci uhradiť
Predávajúcemu hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v zmysle ust. § 457
Občianskeho zákonníka v skutočnej výške a náklady, ktoré vznikli
Predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného
stavu kalkulované podľa cenníka pre (po)záručný servis tovaru. Kupujúci je
povinný v zmysle tohto bodu reklamačných a obchodných podmienok uhradiť
Predávajúcemu náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru
a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od Kúpnej zmluvy.
o V súlade s ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku
kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:
- predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa,
tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného
spotrebiteľa,
- predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z
dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého
ochranný obal bol po dodaní porušený,
- predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovo-
obrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v
ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

- poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa
jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a
spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto
súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
o predaj tovaru, ktorý bol v čase po uzavretí zmluvy a prevzatí tovaru od
predávajúceho kupujúcemu zmontovaný, zložený alebo použitý takým
spôsobom, že jeho opätovné uvedenie do pôvodného stavu predávajúcim nie
je možné bez vynaloženia zvýšeného úsilia a zvýšených nákladov, napr.
zložený alebo zmontovaný nábytok a pod

F ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

o Na vzťahy neupravené týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami sa
vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004
Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o
štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení
neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri
predaji na diaľku.
o Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, [email protected], P. O. BOX
29 Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava.
o Spotrebiteľ má možnosť obrátiť sa na orgán alternatívneho riešenia
spotrebiteľských sporov, ktorý je (i keď len nezáväzne) oprávnený posudzovať
prípadné spory medzi Spotrebiteľom ako zákazníkom E-shopu a
Prevádzkovateľom E-shopu.
o Tieto obchodné a reklamačné podmienky nadobúdajú účinnosť voči
kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.
o Tieto obchodné podmienky, ako aj kúpna zmluva, sa riadia právnym
poriadkom Slovenskej republiky.
o Tieto Obchodné podmienky sú účinné odo dňa 1. augusta 2023.