Obchodné podmienky
(David Hanc)

Článok I
Všeobecné ustanovenia
Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z uzatvorenia
zmluvy na diaľku medzi objednávateľom a poskytovateľom, predmetom ktorej je poskytovanie online a
offline služieb v oblasti mentoringu.
Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy špecifikovanej v čl. 1 ods. 1 týchto
obchodných podmienok.
Predmetom týchto obchodných podmienok je vymedzenie práv a povinností zmluvných strán
vyplývajúcich zo zmluvy a poskytnutie informácií v súlade s § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane
spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo
zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a iných relevantných právnych predpisov.
Tieto obchodné podmienky sú vypracované v súlade so:
zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších právnych predpisov,
zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe
zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
zákonom č. 22/2003 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o
štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov
zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v znení neskorších právnych
predpisov a s inými relevantnými právnymi predpismi.

Tieto obchodné podmienky sú zobrazené na internetovej stránke davidhanc.sk a je tak umožnená ich
archivácia a reprodukcia kupujúcim.
Objednávateľ zaslaním objednávky potvrdzuje, že sa s obchodnými podmienkami dôkladne oboznámil a
ich obsahu porozumel.
Zmluvné strany sa môžu ešte pred uzatvorením zmluvy dohodnúť na zmene týchto obchodných
podmienok, čím je zaručená rovnosť zmluvných strán.

Článok II
Vymedzenie pojmov
Poskytovateľom je prevádzkovateľ internetovej stránky davidhanc.sk:
Obchodné meno: Alfa akadémia, s.r.o.
Sídlo: Budovateľská 1437/8, 069 01 Snina
IČO: 51887517

DIČ: 2120829139
IČ DPH: SK2120829139
email: [email protected]
tel.: 0944 66 51 33
Objednávateľom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva služby, a to buď ako spotrebiteľ
alebo podnikateľ.
Objednávateľom spotrebiteľom je v zmysle § 2 písm. a) zák. č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v
znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane spotrebiteľa) fyzická osoba, ktorá pri
uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti,
zamestnania alebo povolania.
Spotrebiteľskou zmluvou je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so
spotrebiteľom.
Zmluvou uzatvorenou na diaľku je zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a
uzatvorená výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie
bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa najmä využitím webového sídla,
elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu.
Elektronickým obsahom nedodávaným na hmotnom nosiči sa rozumejú video kurzy, elektronické
dokumenty sa iné materiály sprístupnené objednávateľovi po určitú dobu po zaplatení ceny (ďalej len
„kurz“).
Právne vzťahy medzi poskytovateľom a objednávateľom spotrebiteľom výslovne neupravené týmito
obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obč. zák.“), zákona o ochrane spotrebiteľa, zákona
č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy
uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, ako aj inými súvisiacimi predpismi.
Objednávateľom podnikateľom je v zmysle § 2 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov (ďalej len „Obch. zák.“):
osoba zapísaná v obchodnom registri ,
osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného
predpisu.
Orgánom dozoru je:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Košický kraj
Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1
odbor výkonu dozoru
tel. č.: 055/6220 781
fax č.: 055/6224547
 
Článok III
Uzatvorenie zmluvy

Záujemca si zvolí príslušný kurz vyplnením dotazníka, ktorý je zverejnený na webovom sídle poskytovateľa
a kliknutím na ,,Odoslať“. Odoslaním dotazníka, záujemca súhlasí s obsahom týchto obchodných
podmienok ako aj s podmienkami ochrany osobných údajov.
Bezprostredne po prijatí vyplneného dotazníka, poskytovateľ spracuje osobitnú cenovú ponuku na
objednanú službu, ktorú pošle záujemcovi. Potvrdením cenovej ponuky objednávateľom sa považuje
zmluva za uzatvorenú.
Potvrdením cenovej ponuky objednávateľ potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky
je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu za objednanú službu. Takto uzatvorená zmluva je záväzná, meniť alebo
zrušiť ju možno len na základe dohody oboch zmluvných strán alebo zo zákonných dôvodov.
Zmluva je poskytovateľom archivovaná po dobu najmenej piatich rokov za účelom jej úspešného splnenia
a plnenia si povinnosti vyplývajúcich z osobitných právnych predpisov.

Článok IV
Cena a platobné podmienky
Ceny jednotlivých služieb sú zverejnené na tejto stránke alebo budú záujemcovi vyčíslené individuálne na
základe jeho požiadaviek a zvoleného kurzu, resp. služby. Ceny sú uvádzané s DPH, nakoľko poskytovateľ
je jej platcom.
Dohodnutá cena sa platí jednorázovo, príp. sa zmluvné strany môžu individuálne dohodnúť na jej zaplatí
po častiach v jednotlivých splátkach.
Jednorázová platba
Objednávateľ zaplatí dohodnutú cenu ihneď prostredníctvom platobnej brány. Pokiaľ z technických príčin
alebo z iného dôvodu nie je možné zaplatiť cenu prostredníctvom platobnej brány, môže objednávateľ
zaplatiť cenu bankovým prevodom v lehote do 3 dní. Pokiaľ objednávateľ nezaplatí dohodnutú cenu
najneskôr v lehote do 3 dní odo dňa doručenia potvrdenia o uzatvorení zmluvy, má sa za to, že zmluvné
strany od zmluvy odstúpili a táto sa od počiatku ruší.

Platba v splátkach
Pokiaľ sa zmluvné strany dohodnú na postupnom zaplatení ceny v splátkach, objednávateľ zaplatí prvú
splátku ihneď prostredníctvom platobnej brány. Pokiaľ z technických príčin alebo z iného dôvodu nie je
možné zaplatiť prvú splátku prostredníctvom platobnej brány, môže ju objednávateľ zaplatiť bankovým
prevodom v lehote do 3 dní. Pokiaľ objednávateľ nezaplatí dohodnutú prvú splátku najneskôr v lehote do
3 dní odo dňa doručenia potvrdenia o uzatvorení zmluvy, má sa za to, že zmluvné strany od zmluvy
odstúpili a táto sa od počiatku ruší.
Každá ďalšia splátka je splatná v rovnaký kalendárny deň nasledujúcich kalendárnych mesiacov v aký bola
zaplatená prvá splátka. Objednávateľ súhlasí s tým, aby boli ďalšie splátky automaticky uhradené z jeho
platobnej karty použitej pri zaplatení prvej splátky. V prípade zmeny platobnej karty alebo nedostatku
finančných prostriedkov, je objednávateľ povinný do 24 hodín oznámiť novú platobnú kartu.
Pokiaľ sa objednávateľ dostane do omeškania so zaplatením ktorejkoľvek splátky, stáva sa zročným celý
dlh. Objednávateľ sa v prípade omeškania so zaplatením splátky, resp. celého dlhu zaväzuje zaplatiť
zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý aj začatí deň omeškania.

Dokladom o poskytnutí elektronického obsahu, resp. poskytnutí služby je faktúra, ktorá je zaslaná
objednávateľovi e-mailom. 
Článok V
Dodacie podmienky
Zakúpený kurz bude sprístupnený objednávateľovi v lehote do 24 hodín odo dňa zaplatenia dohodnutej
ceny. V závislosti od toho, aký kurz si zakúpil, tento mu bude sprístupnený buď po neobmedzenú dobu
alebo po vopred určenú dobu, napr. 3 mesiace. Po uplynutí tejto doby bude objednávateľovi zrušený
prístup do platenej zóny tejto web stránky.
V prípade poskytovania online služieb, napr. online mentoring, tieto budú poskytnuté vo vopred
dohodnutý termín. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi požadovaný kurz, príp. objednané
služby vo vopred dohodnutom termíne. Zvolený kurz môže byť poskytnutý po predchádzajúcej dohode
formou osobného stretnutia alebo online.

Článok VI
Odstúpenie od zmluvy
Odstúpenie od zmluvy objednávateľom, ktorým je spotrebiteľ, sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona
č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy
uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov.
Spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku do 14 dní odo
dňa uzavretia zmluvy o poskytovaní služby.

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je
a) poskytovanie služby, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a
spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na
odstúpenie od zmluvy,
b) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho
poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol
riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od
zmluvy.
a v iných prípadoch ustanovených zákonom.

Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u poskytovateľa v listinnej podobe alebo v
podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy.
Právny úkon smerujúci k odstúpeniu od zmluvy je možné zaslať v listinnej forme na adresu:
Alfa akadémia, s.r.o.
Budovateľská 1437/8, 069 01 Snina
alebo mailom na [email protected]

Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo
odoslané poskytovateľovi najneskôr v posledný deň uvedenej lehoty.
Poskytovateľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o
odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v
súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dodanie a iných nákladov a poplatkov. Poskytovateľ je povinný vrátiť
spotrebiteľovi uvedené platby rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je
dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s poskytovateľom na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým
spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.
Odstúpenie od zmluvy kupujúcim podnikateľom sa spravuje príslušnými ustanovenia Obch. zák.
 
Článok VII
Riešenie sporov
Právne vzťahy, ktoré vzniknú medzi zmluvnými stranami v súvislosti s používaním internetovej stránky a
uzatvorením zmluvného vzťahu sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
Účastníci tohto právneho vzťahu sa dohodli, že v prípade vzniku sporu je daná právomoc súdom
Slovenskej republiky.

V prípade vzniku sporu medzi poskytovateľom a objednávateľom, ktorý je spotrebiteľom, je spotrebiteľ
oprávnený obrátiť sa na poskytovateľa so žiadosťou o nápravu, ak nie je spotrebiteľ spokojný so
spôsobom vybavenia reklamácie alebo ak sa domnieva, že poskytovateľ porušil jeho práva. Žiadosť o
nápravu je možné zaslať elektronickou poštou na e-mail [email protected] alebo poštou na adresu
poskytovateľa. Pokiaľ poskytovateľ na žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní
odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu
niektorému zo subjektov alternatívneho riešenia sporov.

Podmienky alternatívneho riešenia sporu upravuje zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov.
Spotrebiteľ môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu na príslušný subjekt alternatívneho
riešenia sporov, ktorým je právnická osoba zapísaná v zozname vedenom Ministerstvom vnútra SR, medzi
ktoré patrí napríklad aj Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk).

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenie sporov RSO,
prevádzkovanou EÚ. Sťažnosť možno podať vyplnením online formulára na stránke
http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Právo voľby spomedzi subjektov alternatívneho
riešenia sporov má spotrebiteľ.

Riešenia sporov niektorým zo subjektov alternatívneho riešenia sporov sa môže domáhať len spotrebiteľ.
Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci
predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh odmietnuť v zákonom stanovených prípadoch,
napríklad ak vyčíslená hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur alebo ak podá spotrebiteľ návrh po
uplynutí jedného roka odo dňa doručenia zamietavej odpovede poskytovateľa alebo márneho uplynutia
30 dňovej lehoty na vyjadrenie k žiadosti.

Alternatívne riešenie sporov je v zásade bezplatné. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže od
spotrebiteľa žiadať poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 eur.
Subjekt alternatívneho riešenia sporov postupuje pri alternatívnom riešení sporu tak, aby bol spor čo
najrýchlejšie vyriešený, predchádza zbytočným prieťahom, koná hospodárne a bez zbytočného a
neprimeraného zaťažovania strán sporu a iných osôb; ak je to možné, pri komunikácii využíva najmä
telefonický kontakt a elektronické prostriedky.

Subjekt alternatívneho riešenia sporov ukončí alternatívne riešenie sporu do 90 dní odo dňa jeho začatia.
V osobitne zložitých prípadoch môže subjekt alternatívneho riešenia sporov lehotu podľa prvej vety
predĺžiť o 30 dní, a to aj opakovane. Subjekt alternatívneho riešenia sporov je povinný o každom predĺžení
lehoty podľa druhej vety bezodkladne informovať strany sporu spolu s uvedením dôvodu predĺženia
lehoty.
Ak medzi stranami sporu nedôjde k uzavretiu dohody a subjekt alternatívneho riešenia sporov na základe
skutočností, ktoré zistí pri alternatívnom riešení sporu, dospeje k odôvodnenému záveru, že poskytovateľ
porušil práva spotrebiteľa podľa predpisov na ochranu práv spotrebiteľa, ukončí alternatívne riešenie
sporu vydaním nezáväzného odôvodneného stanoviska.
 
Článok VIII
Zodpovednosť za vady a reklamácia
Poskytovateľ poskytuje kurzy bez právnych vád.
Pokiaľ nebol objednávateľovi poskytnutý objednaný kurz alebo služby v súlade s týmito obchodnými
podmienkami, môže neposkytnutie kurzu resp. poskytnutie iného než objednaného kurzu alebo služby
reklamovať u poskytovateľa. Reklamáciu je možné uplatniť zaslaním e-mailu na
[email protected] Poskytovateľ je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých
prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch
najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa
reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie
reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na
vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na poskytnutie nového
kurzu. Vzhľadom na charakter služby, poskytovateľ vybaví reklamáciu opätovným sprístupnením kurzu
alebo vrátením ceny. Poskytovateľ vydá potvrdenie o prijatí a vybavení reklamácie v lehote do 30 dní.
Objednávateľ berie na vedomie, že informácie poskytnuté v kurzoch a počas poskytovania služby majú len
informatívny charakter a poskytovateľ nezodpovedá za ich pravdivosť a úplnosť.
Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadnú škodu, ktorá vznikne objednávateľovi alebo tretej
osobe v súvislosti s poskytnutím objednaného kurzu.

Článok IX
Platnosť zmluvy
Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do riadneho splnenia si povinností oboch zmluvných strán
vyplývajúcich im z tejto zmluvy a týchto obchodných podmienok, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou.

Článok X

Ochrana osobných údajov
Osobné údaje dotknutých osôb poskytovateľ spracúva v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu
a rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe
takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len
„zákon o OOU“)

Podmienky spracúvania osobných údajov sú špecifikované na internetovej stránke davidhanc.sk v sekcii
Ochrana osobných údajov.
 
Článok XI
Autorské práva
Všetok obsah, t.j. zvukový, obrazový a obrazovo-zvukový záznam, texty a iné, sú chránené v zmysle zákona
618/2003 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších právnych predpisov. Bez súhlasu autora, ktorým je
poskytovateľ, je zakázané toto autorské dielo akýmkoľvek spôsobom použiť, a to najmä, nie však výlučne,
kopírovať, zverejňovať, meniť, upravovať, rozširovať a inak zneužívať.
Kurzy a iný elektronický obsah poskytovaný objednávateľovi je autorským dielom a požíva ochranu na
základe uvedeného zákona. Zaplatením ceny za objednaný kurz objednávateľ získava nevýhradnú licenciu
na zobrazenie video kurzu pre vlastnú potrebu na vymedzené obdobie. Objednávateľ nie je oprávnený
kurz a ani iný poskytnutý elektronický obsah kopírovať, upravovať, rozširovať, zverejňovať, ani inak
používať.

Článok XII
Záverečné ustanovenia
Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke davidhanc.sk v deň
uzatvorenia zmluvy.
Poskytovateľ neprijal kódex správa.
Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto obchodné podmienky, pokiaľ si to bude
vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo platnej legislatívy.
Tieto obchodné podmienky sú vypracované advokátskou kanceláriou Lanikova Group, s.r.o. pre
poskytovateľa, pričom sú chránené v zmysle zákona 618/2003 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších
právnych predpisov. Bez súhlasu autora je zakázané toto autorské dielo akýmkoľvek spôsobom použiť, a
to najmä, nie však výlučne, kopírovať, zverejňovať, meniť, upravovať, rozširovať a inak zneužívať.
Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 7.7.2020.
 
Vypracovala: JUDr. Barbora Lániková
Lanikova Group, s.r.o.
advokátska kancelária